Obszary
praktyki

Korporacje

 • zakładanie spółek, powoływanie oddziałów i filii
 • tworzenie struktur holdingowych
 • opracowywanie oraz zmiany umów i statutów spółek
 • wsparcie przy przeprowadzaniu zgromadzeń akcjonariuszy lub wspólników
 • zmiany w składach organów (zarządów, rad nadzorczych itp.)
 • opracowywanie oraz zmiany regulacji wewnętrznych (regulaminów zarządu, rady nadzorczej itp.)
 • finansowanie spółek (pożyczki, dopłaty, podwyższenia kapitału zakładowego itp.)
 • wypłaty dywidend, zaliczek na dywidendę, zwrot wkładów
 • nadzór korporacyjny
 • doradztwo i nadzór prawny przy likwidacji spółek
 • podział majątku likwidowanej spółki
 • aspekty prawne rozliczeń wspólników
 • opracowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • reprezentacja przed sądami rejestrowymi
 • zakładanie i organizacja spółek hybrydowych (np. sp. z o.o.& sp.k., sp. z o.o. & S.K.A)

Prawne aspekty finansowania inwestycji

 • opracowywanie, zmiany oraz aktualizacje umów pożyczek i podobnych
 • leasing finansowy i operacyjny
 • negocjacje oraz zmiany umów kredytu bankowego
 • opracowywanie, zmiana oraz aktualizacje zabezpieczeń prawnych finansowania (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, weksle, umowy podporządkowania, itd.)
 • nowoczesne instrumenty finansowe

Sprawy sądowe

 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach gospodarczych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach cywilnych
 • reprezentacja przez sądami i organami podatkowymi w sprawach podatkowych
 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach związanych z realizacją inwestycji, w tym inwestycji budowlanych
 • reprezentacja w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • opracowywanie pozwów, odwołań, apelacji i innych dokumentów związanych z postępowaniem sądowym w sprawach gospodarczych i podatkowych
 • reprezentacja przed sądami rejestrowymi
 • opracowywanie pełnej dokumentacji rejestrowej
 • zaskarżanie uchwał wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Prawo konsumenckie

 • doradztwo na rzecz przedsiębiorcy w zakresie praw konsumenta
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w przypadku dochodzenia roszczeń przez konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi i gwarancji
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone

Prawo medyczne

  • obsługa prawna ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich
  • doradztwo przy restrukturyzacjach zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
  • obsługa prawna inwestycji kapitałowych na rynku usług medycznych
  • doradztwo prawne przy tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów inwestycyjnych sektora branży medycznej
  • obsługa przetargów na budowę nowych placówek leczniczych

Kontrakty w obrocie gospodarczym

 • przygotowywanie i analiza umów handlowych, w tym umów sprzedaży, dostawy, barteru itp.
 • przygotowywanie i analiza umów o korzystanie z rzeczy i praw, w tym umów najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki, itp.
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • umowy sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw
 • umowy sprzedaży akcji i udziałów
 • identyfikacja i zabezpieczenie ryzyk związanych z umowami
 • tworzenie struktur typu venture capital

Podatki i prawo dewizowe

 • planowanie podatkowe, w tym z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych
 • doradztwo przy wdrażaniu strategii i struktur podatkowych, w tym planowanie inwestycji
 • aspekty podatkowe działalności przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych
 • doradztwo z zakresu prawa podatkowego na rzecz księgowych
 • aspekty podatkowe restrukturyzacji (np. M&A, podziałów i przekształceń spółek)
 • opracowywanie planów optymalizacji podatkowej działalności przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie ograniczania ryzyka podatkowego oraz budowania długookresowej strategii podatkowej
 • opracowywanie strategii czynności podejmowanych w trakcie postępowań i kontroli podatkowych
 • sporządzanie odwołań, skarg oraz zażaleń w sprawach podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej
 • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym, także przez Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem
 • doradztwo prawne w zakresie prawa dewizowego

Prawo karne i karne skarbowe

 • doradztwo w zakresie prawa karnego skarbowego oraz karnego gospodarczego
 • obrona w sprawach karnych skarbowych oraz karnych związanych z obrotem gospodarczym
 • obrona w sprawach związanych z przestępstwami przeciw środowisku
 • obrona w sprawach związanych z przestępstwami przeciw prawom pracowników
 • obrona w sprawach związanych z przestępstwami przeciw wiarygodności dokumentów
 • obrona w sprawach związanych z przestępstwami przeciw działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków
 • obrona w sprawach związanych z przestępstwami przeciw obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w powyższych sprawach
 • sporządzanie pism i ekspertyz w sprawach karno-skarbowych
 • sporządzanie eksperyz w sprawach karnych gospodarczych
 • karne aspekty ochrony dóbr osobistych (sprawy z oskarżenia prywatnego)

Nieruchomości

 • spory sąsiedzkie (np. w związku z realizacją uciążliwej inwestycji)
 • wsparcie prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego (PZP)
 • wsparcie prawne w procesie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • wsparcie prawne w procesach związanych ze stosowaniem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wsparcie prawne związane z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska (np. w związku z procesem inwestycyjnym czy sporami sąsiedzkimi)
 • doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • analiza prawna nieruchomości
 • opracowywanie modeli transakcji dotyczących nieruchomości z punktu widzenia prawa podatkowego
 • reprezentowanie podmiotów wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, a także zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (tzw. aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste) oraz zmiany celu użytkowania wieczystego

Restrukturyzacje (w tym M&A)

 • przeprowadzenie audytów prawnych i prawno-podatkowych (due-diligence)
 • łączenia i fuzje spółek
 • połączenie odwrotne (RTO)
 • przekształcanie spółek
 • podział spółki
 • przejęcie spółki lub przedsiębiorstwa
 • M&A (ang. fuzje i przejęcia)
 • tworzenie struktur holdingowych
 • opracowywanie struktur prawnych przedsiębiorców
 • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • emisja akcji poza obrotem publicznym
 • umarzanie udziałów i akcji
 • wsparcie procesów komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych
 • sprzedaż udziałów i akcji
 • sprzedaż i dzierżawa przedsiębiorstw
 • sprzedaż i dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wsparcie przy wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych
 • wsparcie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • opracowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi
 • analiza planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa podatkowego (planowanie podatkowe)
 • restrukturyzacje zatrudnienia
 • restrukturyzacja podmiotów branży medycznej
 • restrukturyzacja podmiotów branży biotechnologicznej
 • zakładanie i organizacja spółek hybrydowych (np. sp. z o.o. & sp.k., sp. z o.o. & S.K.A)
 • planowanie spadkowe, w szczególności obejmujące dziedziczenie przedsiębiorstwa, prawa do zachowku czy powołanie fundacji rodzinnej
 • wsparcie w działalności przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządu sukcesyjnego

Zamówienia publiczne

 • wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji opracowywanej przez zamawiającego
 • opracowywanie środków zaskarżenia
 • koncesje na roboty budowlane
 • partnerstwo publiczno-prywatne

Prawo pracy

 • przygotowywanie aktów prawa pracy
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia
 • doradztwo w zakresie kontraktów menedżerskich
 • umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo dotyczące zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w tym w zakresie dobrych praktyk pracodawców
 • procesy przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych
 • reprezentacja pracodawców, pracowników, związków zawodowych
 • opracowywanie oraz zmiany regulacji wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania itp.)
 • doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy

Własność intelektualna

 • obsługa prawna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • ochrony baz danych
 • doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów delimitacyjnych, umów o prowadzenie wspólnych prac badawczych oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej