Zespół

Dr Tomasz Jezierski

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki

Zarządza zespołem Kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa umów w obrocie gospodarczym, planowania podatkowego, kontraktów budowlanych oraz ochrony konkurencji. Ponadto zajmuje się reprezentacją Klientów w sprawach gospodarczych oraz podatkowych.

Pracuje w języku niemieckim, angielskim oraz polskim.

Jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendia naukowe za wyniki w nauce. Jego praca magisterska pt. Konsolidacja funduszy inwestycyjnych została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie redakcji Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego obronione w Polsce w 2003 roku.

Później jednocześnie odbywał stacjonarne studia doktoranckie, aplikację sądową, pracował zawodowo oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na doradcę podatkowego, jak także ukończył kolejną szkolę praw obcych.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego (lata 2003-2008). Pod opieką naukową prof. zw. dra hab. Apoloniusza Kosteckiego opracował rozprawę doktorską pt. Zasady opodatkowania spółki europejskiej w procesie restrukturyzacji transgranicznej. Rozprawa ta uzyskała bardzo dobre recenzje prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr. hab. Hanny Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego.Egzaminy doktorskieobejmujące m.in. prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo finansowe złożył z najwyższymi ocenami. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Odbył wymagane praktyki zawodowe, złożył egzamin państwowy na doradcę podatkowego (bez egzaminów poprawkowych) oraz został wpisany na listę doradców podatkowych (lata 2005-2007).

Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie (lata 2005-2008), zdał egzamin sędziowski przed komisją powolaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie (2008), a następnie został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentem Schule des Deutschen Rechts (Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mainz, Uniwersytet Jagielloński).

Jest absolwentem Krakau-Wien Programm des Österreichischen Rechts (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Jagielloński).

Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych wygłaszając referaty z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, m.in. w Heidelbergu, Monachium, Greifswaldzie, Bochum czy Zagrzebiu. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie (nr wpisu 2379) oraz jest wpisany na listę doradców podatkowych (nr wpisu 10725).

Dr Piotr Szwedo

Prawnik, nauczyciel akademicki

Specjalizuje się w prawnych aspektach handlu międzynarodowego, w tym regulacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Pracuje w języku francuskim, angielskim oraz polskim.

Adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 roku obronił pracę doktorską „Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu”.

Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d’Orléans we Francji/Uniwersytet Jagielloński) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America w  USA/Uniwersytet Jagielloński). Był stypendystą rządu Francji na Uniwersytecie w Orleanie. Dzięki Funduszowi Sasakawa prowadził badania na Sorbonie we Francji oraz w Columbia Law School w USA.

W 2005 roku otrzymał Nagrodę im. Stanisława Kutrzeby (pobyt w Instytucie Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego w Heidelbergu w Niemczech).

W 2010 roku odbył wizyty badawcze związane z międzynarodowym prawem handlu energią na Uniwersytecie w Kobe (Japonia), międzynarodowym handlem wodą na uniwersytetach w Kanadzie oraz nad global governance na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie (Chiny). W 2012 roku wykładał gościnnie na uniwersytetach w Marburgu (Niemcy) oraz w Nantes (Francja).

Otrzymał także stypendium im. Winiarskiego na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania). Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo gospodarcze oraz problematyka prawnych aspektów global governance.

Agnieszka Chrzanowska

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu spółek prawa handlowego, umów w obrocie gospodarczym i obsługi przedsiębiorstw, z uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prawa pracy. Ponadto zajmuje się reprezentacją klientów w sprawach gospodarczych oraz prawa pracy.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację radcowską i wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.
Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-2942).

Jakub Głogowski

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015 roku ukończył studia na kierunku Prawo, zdobywając tytuł magistra. Przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Wosia praca magisterska pt. „Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego” została oceniona jako bardzo dobra. Obecnie Jakub Głogowski jest aplikantem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się ponadto prawo administracyjne. Posługuje się językiem angielskim.

Monika Nowak

Adwokat

Zajmuje się  sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami oraz prawa rodzinnego (rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne itp).

Pracuje w języku angielskim i polskim.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, następnie rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, popartą kilkuletnim doświadczeniem nabytym w trakcie zatrudnienia w Urzędzie Miasta Krakowa.

Adwokat wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu 2577) oraz listę radców prawnych niewykonujących zawodu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-2148).

Mariusz Chudzik

Prawnik, nauczyciel akademicki

Ukończył stacjonarne magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego.

Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego opracowując rozprawę doktorską pt. „Koszty uzyskania przychodów jako element konstrukcji polskich podatków dochodowych”.

Od wielu lat pracuje jako specjalista z zakresu prawa podatkowego, w szczególności zajmując się problematyką opodatkowania instytucji finansowych, podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa dewizowego.

Wykładowca prawa podatkowego, celnego i dewizowego w szkołach wyższych oraz autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego.

Ważniejsze Publikacje:

Opodatkowanie spółki akcyjnej (w:) Meritum. Prawo. Spółek, red.
A. Kidyba, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2013
Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2002, nr 1
Spółka cywilna – podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2002, nr 11
Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3
Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy 2005, nr 3
Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania,
Monitor Podatkowy 2005, nr 6
Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy 2005, nr 11
Podatkowe aspekty tworzenia i funkcjonowania spółki europejskiej (societas europae – SE), Prawo Spółek 2005, nr 11 – współautorstwo
Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy 2006, nr 2
Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2006, nr 4
Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 2006, nr 10
Komentarze do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące art. 3, 13, 14, 17, 24 Konwencji Modelowej OECD –  Profesjonalny
Serwis Podatkowy (Dom Wydawniczy ABC)
Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług w: Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. J. Raciborski, P. Cybula, Kraków 2008
Jak prawidłowo rozliczać VAT od usług turystyki, Rzeczpospolita z 17.03.2008 r.
Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług w: Transformacje prawa turystycznego, red. P. Cybula, Kraków 2009