Zespół

Dr Tomasz Jezierski

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki

Zarządza zespołem Kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa umów w obrocie gospodarczym, planowania podatkowego, kontraktów budowlanych oraz ochrony konkurencji. Ponadto zajmuje się reprezentacją Klientów przed sądami i innymi organami w sprawach związanych z obrotem gospodarczym czy sprawach podatkowych.

Tematyka zmian w strukturze przedsiębiorstwa wynikających z przeróżnych przyczyn jest osią jego zainteresowań, które rozwija począwszy od studiów magisterskich (praca magisterska Konsolidacja funduszy inwestycyjnych wyróżniona w ogólnopolskim konkursie), poprzez studia doktoranckie (rozprawa doktorska Opodatkowanie spółki europejskiej w procesie restrukturyzacji transgranicznej) oraz obecne doświadczenia praktyczne i zainteresowania naukowe (planowanie spadkowe, fundacja rodzinna, zakładanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek czy działalności gospodarczych).

Pracuje w języku niemieckim, angielskim oraz polskim.

Jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendia naukowe za wyniki w nauce. Jego praca magisterska pt. Konsolidacja funduszy inwestycyjnych została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie redakcji Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego obronione w Polsce w 2003 roku.

Później jednocześnie odbywał stacjonarne studia doktoranckie, aplikację sądową, pracował zawodowo oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na doradcę podatkowego, jak także ukończył kolejną szkolę praw obcych.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego (lata 2003-2008). Pod opieką naukową prof. zw. dra hab. Apoloniusza Kosteckiego opracował rozprawę doktorską pt. Zasady opodatkowania spółki europejskiej w procesie restrukturyzacji transgranicznej. Rozprawa ta uzyskała bardzo dobre recenzje prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr. hab. Hanny Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego.Egzaminy doktorskieobejmujące m.in. prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo finansowe złożył z najwyższymi ocenami. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Odbył wymagane praktyki zawodowe, złożył egzamin państwowy na doradcę podatkowego (bez egzaminów poprawkowych) oraz został wpisany na listę doradców podatkowych (lata 2005-2007).

Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie (lata 2005-2008), zdał egzamin sędziowski przed komisją powolaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie (2008), a następnie został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentem Schule des Deutschen Rechts (Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mainz, Uniwersytet Jagielloński).

Jest absolwentem Krakau-Wien Programm des Österreichischen Rechts (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Jagielloński).

Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych wygłaszając referaty z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, m.in. w Heidelbergu, Monachium, Greifswaldzie, Bochum czy Zagrzebiu. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie (nr wpisu 2379) oraz jest wpisany na listę doradców podatkowych (nr wpisu 10725).

Jest adiunktem na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym Akademii Tarnowskiej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia m.in. z zakresu prawa podatkowego, postępowania podatkowego i postępowania sądowoadministracyjnego, a seminaria dodatkowo z postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa dot. realizacji inwestycji (np. zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska) oraz M&A (np. przejęcia, podziały i przekształcenia spółek, łączenie spółek itd.) Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne obejmują w szczególności tematykę podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, zryczałtowanego podatku dochodowego, podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego i leśnego jak także podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla zachowania kompleksowego charakteru wywodu tematyka podatkowa jest łączona z prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym jak także karnym skarbowym. Badania naukowe koncentruje nie tylko na wcześniej wymienionych zagadnieniach, ale przede wszystkim na prawnych aspektach działań restrukturyzacyjnych (np. połączeniach, podziałach czy przekształceniach spółek i działalności gospodarczych) oraz sukcesji (np. zapewnieniu kontynuacji bytu przedsiębiorstwa w razie śmierci przedsiębiorcy z uwzględnieniem kwestii zachowku). W ostatnim czasie tematyka ta została rozszerzona o zasady powoływania, działania i opodatkowania fundacji rodzinnych.

Odpowiada także za współpracę Akademii Tarnowskiej  z Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg w Niemczech, czyli jednostki w ramach Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen koło Berlina, kształcącej wykwalifikowanych ekonomistów finansowych („Dilpom-Finanzwirt”) dla krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Saksonii-Anhalt i Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego. Współpraca ta stanowi między innymi platformę do wymiany wiedzy w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego.

Prowadzi zajęcia dla aplikantów notarialnych z zakresu podziałów i przekształceń spółek (także w zakresie prawa podatkowego).

Ważniejsze publikacje

Dr Ewelina Kumor-Jezierska

Adwokat, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym i obsługi przedsiębiorstw, z uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej zakończoną państwowym egzaminem adwokackim, jak także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizowane przez Politechnikę Krakowską. Jest także absolwentką Studium Pedagogicznego UJ oraz ukończyła kilka warsztatów doskonalących umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich organizowanych przez Ars Docendi UJ. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach oraz publikując opracowania naukowe w renomowanych wydawnictwach.

Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważniejsze publikacje

Agnieszka Chrzanowska

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu spółek prawa handlowego, umów w obrocie gospodarczym i obsługi przedsiębiorstw, z uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prawa pracy. Ponadto zajmuje się reprezentacją klientów w sprawach gospodarczych oraz prawa pracy.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację radcowską i wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.
Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-2942).

Jakub Głogowski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2015 roku ukończył studia na kierunku Prawo, zdobywając tytuł magistra. Przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Wosia praca magisterska pt. „Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego” została oceniona jako bardzo dobra. Adwokat Jakub Głogowski ukończył aplikację  adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się ponadto prawo administracyjne. Posługuje się językiem angielskim.

Monika Nowak

Adwokat

Zajmuje się  sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami oraz prawa rodzinnego (rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne itp).

Pracuje w języku angielskim i polskim.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, następnie rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, popartą kilkuletnim doświadczeniem nabytym w trakcie zatrudnienia w Urzędzie Miasta Krakowa.

Adwokat wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu 2577) oraz listę radców prawnych niewykonujących zawodu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-2148).

Mariusz Chudzik

Prawnik, nauczyciel akademicki

Ukończył stacjonarne magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego.

Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego opracowując rozprawę doktorską pt. „Koszty uzyskania przychodów jako element konstrukcji polskich podatków dochodowych”.

Od wielu lat pracuje jako specjalista z zakresu prawa podatkowego, w szczególności zajmując się problematyką opodatkowania instytucji finansowych, podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa dewizowego.

Wykładowca prawa podatkowego, celnego i dewizowego w szkołach wyższych oraz autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego.

Ważniejsze publikacje