Publikacje

Dr Tomasz Jezierski – adwokat, doradca podatkowy

 1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 833/16, Przegląd Prawa Publicznego 1/2019
 2. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej w kontekście uprawnień organizacji ekologicznych,­ Monitor Prawniczy nr 12/2018
 3. Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego – Monitor Podatkowy nr 9/2008
 4. Nieoprocentowana pożyczka wspólnika sp. z o.o. a nieodpłatne świadczenie – Monitor Podatkowy nr 5/2006
 5. Uproszczona metoda zapłaty zaliczek (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 6. Fakturowanie usługi transportu (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 7. Zakup samochodu – amortyzacja (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 8. Różnice kursowe (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 9. Sprzedaż samochodu ciężarowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)

Dr Ewelina Kumor-Jezierska – adwokat

 1. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające : mama 4+ : oczekiwania i realia – Roczniki Administracji i Prawa 2021/1 zeszyt specjalny.
 2. Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158, Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Roczniki Administracji i Prawa 2021/2 zeszyt specjalny.
 3. Academic teacher’s work in the face of contemporary challenges : interdisciplinary considerations, Justyna Czerniak-Swędzioł Justyna, Ewelina Kumor-Jezierska, Paulina Sekuła, Ewa Krzaklewska, Marta Warat, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021/10.
 4. Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi : wnioski de lege lata i de lege ferenda, Justyna Czerniak- Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021 nr 3.
 5. Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – Wolters Kluwer 2020
 6. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran – Wolters Kluwer 2020.
 7. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej – Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran – Wolters Kluwer 2020.
 8. Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu – E. Kumor-Jezierska, J. Grygutis – Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 2/2020.
 9. Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje, Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 2/2019.
 10. The parental rights of a prison service oficer – the father of child – Roczniki Nauk Prawnych nr 4/2018.
 11. Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza Służby Więziennej – ojca dziecka, Roczniki Nauk Prawnych nr 4/2018.
 12. Maternity leave of a prison service oficer Roczniki Nauk Prawnych nr 1/2018.
 13. Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więziennej– Roczniki Nauk Prawnych nr 1/2018.
 14. The principle of the right to work– Principles of Polish Labor Law– C.H. Beck 2018.
 15. The principle of protection of dignity and other rights of an employee Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018
 16. The principle of facilitation of professional development of employees– Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018;
 17. Employee favourability principle Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018.
 18. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulatyde lege ferenda – Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 3/2017.
 19. Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków– Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016.
 20. Komentarz do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016.
 21. Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy– Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2016
 22. Wzory dokumentów wraz z komentarzem do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej– Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, pod. red. K.W. Baran, Wolters Kluwer 2015
 23. Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2015.
 24. Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy – Roczniki Nauk Prawnych 2015.
 25. Naruszenie uprawnień Rady Pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę– Roczniki Administracji i Prawa 2015.
 26. Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę– Roczniki Administracji i Prawa 2014
 27. Podróż służbowa zleceniobiorcy – Monitor Podatkowy nr 4/2013.
 28. Jak pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych? – Rynek Podróży 2006.

Mariusz Chudzik

 1. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 2. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży [w:] Prawo w praktyce biur podróży, red. P.Cybula, Lexis Nexis, Warszawa 2006 r.
 3. Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy nr 10/2006
 4. Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy nr 4/2006
 5. Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy nr 2/2006
 6. Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy nr 11/2005
 7. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania, Monitor Podatkowy nr 6/2005
 8. Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy  nr 3/2006
 9. Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2003
 10. Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy nr 1/2002