Publikacje

Dr Tomasz Jezierski – adwokat, doradca podatkowy

 1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 833/16, Przegląd Prawa Publicznego 1/2019
 2. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej w kontekście uprawnień organizacji ekologicznych,­ Monitor Prawniczy nr 12/2018
 3. Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego – Monitor Podatkowy nr 9/2008
 4. Nieoprocentowana pożyczka wspólnika sp. z o.o. a nieodpłatne świadczenie – Monitor Podatkowy nr 5/2006
 5. Uproszczona metoda zapłaty zaliczek (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 6. Fakturowanie usługi transportu (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 7. Zakup samochodu – amortyzacja (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 8. Różnice kursowe (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 9. Sprzedaż samochodu ciężarowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)

Dr Ewelina Kumor-Jezierska – adwokat

 1. Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza służby więziennej – ojca dziecka, Roczniki Nauk Prawnych nr 4/2018
 2. Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więziennej – Roczniki Nauk Prawnych nr 1/2018
 3. The principle of the right to workPrinciples of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018
 4. The principle of protection of dignity and other rights of an employee Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018
 5. The principle of facilitation of professional development of employees Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018;
 6. Employee favourability principle Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018
 7. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda – Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 3/2017
 8. Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016
 9. Komentarz do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika– Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016
 10.  Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2016
 11. Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2015
 12. Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, pod. red. K.W. Baran, Wolters Kluwer 2015
 13. Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy – Roczniki Nauk Prawnych 2015
 14. Naruszenie uprawnień Rady Pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę – Roczniki Administracji i Prawa 2015
 15. Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę  Roczniki Administracji i Prawa 2014
 16. Podróż służbowa zleceniobiorcy – Monitor Podatkowy nr 4/2013
 17. Jak pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych?– Rynek Podróży 2006.

Mariusz Chudzik

 1. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 2. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży [w:] Prawo w praktyce biur podróży, red. P.Cybula, Lexis Nexis, Warszawa 2006 r.
 3. Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy nr 10/2006
 4. Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy nr 4/2006
 5. Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy nr 2/2006
 6. Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy nr 11/2005
 7. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania, Monitor Podatkowy nr 6/2005
 8. Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy  nr 3/2006
 9. Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2003
 10. Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy nr 1/2002