Publikacje

Dr Tomasz Jezierski – adwokat, doradca podatkowy

 1. Wykazywanie pełnomocnictwa szczególnego w postępowaniu podatkowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Przegląd Prawa Publicznego 1/2024
 2. Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w świetle „Polskiego Ładu” – rozwiązania podatkowe, T. Jezierski, E. Kumor-Jezierska, Wydawnictwo C.H. Beck, Monitor Prawniczy 5/2022
 3. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 833/16, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Przegląd Prawa Publicznego 1/2019
 4. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej w kontekście uprawnień organizacji ekologicznych,­ Wydawnictwo C.H. Beck, Monitor Prawniczy nr 12/2018
 5. Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Monitor Podatkowy nr 9/2008
 6. Nieoprocentowana pożyczka wspólnika sp. z o.o. a nieodpłatne świadczenie, Wydawnictwo C.H. Beck,Monitor Podatkowy nr 5/2006
 7. Uproszczona metoda zapłaty zaliczek (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 8. Fakturowanie usługi transportu (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 9. Zakup samochodu – amortyzacja (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 10. Różnice kursowe (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)
 11. Sprzedaż samochodu ciężarowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka lata 2004-2009)

Dr Ewelina Kumor-Jezierska – adwokat

 1. Podleganie ubezpieczeniom z tytułu umowy o świadczenie usług wykonywanej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej : glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2020 r., II UK 367/18; glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2022/7- 8.
 2. Świadectwo pracy: wybrane problemy; Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2022/4
 3. Kariery akademickie kobiet, czyli o współczesnych wyzwaniach w szkolnictwie wyższym; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Administracji i Prawa 2022/3.
 4. Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w świetle „Polskiego Ładu” – rozwiązania podatkowe; E. Kumor- Jezierska, T. Jezierski; Monitor Prawniczy 2022/5
 5. O sytuacji  pracownika  wypełniającego  obowiązki  opiekuńcze  w  świetle przepisów prawa pracy i wyzwań XXI wieku; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska (:) Dorobek i rozwój myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku : księga dedykowana pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego; P. Nowik, I. Sierocka, W. Witoszko, K. Żywolewska, Białystok 2022
 6. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające : mama 4+ : oczekiwania i realia – Roczniki Administracji i Prawa 2021/1 zeszyt specjalny.
 7. Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158, Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Roczniki Administracji i Prawa 2021/2 zeszyt specjalny.
 8. Academic teacher’s work in the face of contemporary challenges : interdisciplinary considerations, Justyna Czerniak-Swędzioł Justyna, Ewelina Kumor-Jezierska, Paulina Sekuła, Ewa Krzaklewska, Marta Warat, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021/10.
 9. Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi : wnioski de lege lata i de lege ferenda, Justyna Czerniak- Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021 nr 3.
 10. Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – Wolters Kluwer 2020
 11. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran – Wolters Kluwer 2020.
 12. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej – Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, K.W. Baran – Wolters Kluwer 2020.
 13. Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu – E. Kumor-Jezierska, J. Grygutis – Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 2/2020.
 14. Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje, Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 2/2019.
 15. The parental rights of a prison service oficer – the father of child – Roczniki Nauk Prawnych nr 4/2018.
 16. Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza Służby Więziennej – ojca dziecka, Roczniki Nauk Prawnych nr 4/2018.
 17. Maternity leave of a prison service oficer Roczniki Nauk Prawnych nr 1/2018.
 18. Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więziennej– Roczniki Nauk Prawnych nr 1/2018.
 19. The principle of the right to work– Principles of Polish Labor Law– C.H. Beck 2018.
 20. The principle of protection of dignity and other rights of an employee Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018
 21. The principle of facilitation of professional development of employees– Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018;
 22. Employee favourability principle Principles of Polish Labor Law – C.H. Beck 2018.
 23. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulatyde lege ferenda – Studia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej nr 3/2017.
 24. Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków– Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016.
 25. Komentarz do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Akty wykonawcze prawa pracy, red. K.W. Baran – Wolters Kluwer 2016.
 26. Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy– Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2016
 27. Wzory dokumentów wraz z komentarzem do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej– Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, pod. red. K.W. Baran, Wolters Kluwer 2015
 28. Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2015.
 29. Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy – Roczniki Nauk Prawnych 2015.
 30. Naruszenie uprawnień Rady Pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę– Roczniki Administracji i Prawa 2015.
 31. Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę– Roczniki Administracji i Prawa 2014
 32. Podróż służbowa zleceniobiorcy – Monitor Podatkowy nr 4/2013.
 33. Jak pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych? – Rynek Podróży 2006.

Mariusz Chudzik – prawnik

 1. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Wyd. VII, Warszawa 2023 r
 2. Opodatkowanie spółki akcyjnej [w:] Spółka akcyjna. Meritum, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 3. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży [w:] Prawo w praktyce biur podróży, red. P.Cybula, Lexis Nexis, Warszawa 2006 r.
 4. Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy nr 10/2006
 5. Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana a podatek od czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy nr 4/2006
 6. Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy nr 2/2006
 7. Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, Monitor Podatkowy nr 11/2005
 8. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania, Monitor Podatkowy nr 6/2005
 9. Zbycie wierzytelności – konsekwencje podatkowe, Monitor Podatkowy  nr 3/2006
 10. Opodatkowanie instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2003
 11. Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy nr 1/2002
 12. Konsekwencje istnienia wymogu posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej w przypadku wypłaty przez bank należności nierezydentowi, ABC – komentarz praktyczny
 13. Środki zgromadzone na rachunku rady rodziców – opodatkowanie odsetek, ABC – komentarz praktyczny
 14. Obrót wierzytelnościami a podatki obrotowe, ABC – komentarz praktyczny
 15. Leasing a podatek od towarów i usług, ABC – komentarz praktyczny
 16. Wynagrodzenie członków organów banku a podatek od towarów i usług, ABC – komentarz praktyczny
 17. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządów banków, ABC – komentarz praktyczny
 18. Konsekwencje podatkowe krótkiej sprzedaży, ABC – komentarz praktyczny
 19. Ograniczenie podatku u źródła od dywidend a polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ABC – komentarz praktyczny
 20. Opodatkowanie dochodów z parasolowych funduszy inwestycyjnych, ABC – komentarz praktyczny
 21. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z nabycia lub zbycia obligacji, ABC – komentarz praktyczny
 22. Skutki podatkowe łączenia się banków w formie spółki akcyjnej a podatek dochodowy od osób prawnych, ABC – komentarz praktyczny
 23. Zbycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części – skutki w podatkach obrotowych, ABC – komentarz praktyczny
 24. Podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki bankowej, ABC – komentarz praktyczny
 25. Opodatkowanie dochodów odsetkowych z lokat i rachunków bankowych, ABC – komentarz praktyczny
 26. Warunki uzyskania oraz utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej przez grupę bankową, ABC – komentarz praktyczny
 27. Rezerwa na ryzyko ogólne jako kosztu uzyskania przychodów banku, LEX/el. 2017 – komentarz praktyczny
 28. Opodatkowanie dywidend, ABC – komentarz praktyczny
 29. Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych nierezydentowi przez bank, ABC – komentarz praktyczny
 30. Skutki podatkowe łączenia się banków w formie spółki akcyjnej – kwestia sukcesji podatkowej, ABC – komentarz praktyczny
 31. Opodatkowanie dochodów z udziału w funduszach inwestycyjnych – osoby prawne, ABC – komentarz praktyczny
 32. Bank jako płatnik podatku od odsetek wypłacanych za granicę, ABC – komentarz praktyczny
 33. Usługi finansowe a VAT, ABC – komentarz praktyczny
 34. Opodatkowanie dochodów z udziału w funduszach inwestycyjnych – osoby fizyczne, ABC – komentarz praktyczny
 35. Ciężar dowodu kosztów uzyskania przychodów, ABC – komentarz praktyczny
 36. Definicje ogólne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, ABC – komentarz praktyczny
 37. Zakres przedmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ABC – komentarz praktyczny
 38. Leasing a CIT – zagadnienia ogólne, ABC – komentarz praktyczny
 39. Ograniczenie albo wyłączenie prawa państwa powstania odsetek do ich opodatkowania, ABC – komentarz praktyczny
 40. Leasing finansowy a CIT, ABC – komentarz praktyczny
 41. Leasing gruntów a CIT, ABC – komentarz praktyczny
 42. Leasing operacyjny a CIT, ABC – komentarz praktyczny
 43. Zmiana stron, cesja wierzytelności, wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy leasingu a CIT, ABC – komentarz praktyczny
 44. Rozliczenie podatkowe nabycia i używania licencji na oprogramowanie komputerowe w banku, ABC – komentarz praktyczny
 45. Likwidacja rachunku lub lokaty rentierskiej przed upływem zadeklarowanego okresu – opodatkowanie odsetek, ABC – komentarz praktyczny