Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Prawniczym Wydawnictwa C.H.Beck został opublikowany artykuł dra Tomasza Jezierskiego pt. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej w kontekście uprawnień organizacji ekologicznych.

Dr Tomasz Jezierski porusza w nim tematykę prawa do zrzeczenia się odwołania od decyzji administracyjnej, wprowadzone do polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego nowelizacją z kwietnia 2017 r. Autor podjął się ustalenia, jakie są przesłanki zrzeczenia się odwołania i skutki ich niedochowania, czy oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania może być cofnięte i pod jakimi warunkami. Kluczowym zagadnieniem jest wpływ zrzeczenia się odwołania na uprawnienia organizacji ekologicznej, w szczególności w związku z prawem do procedury odwoławczej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Autor w szczególności analizuje uprawnienia organizacji ekologicznych do wniesienia odwołania na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Artykuł został opublikowany w Monitorze Prawniczym Wydawnictwa C.H. Beck nr 12 z 2018 roku (strony 648-653).