Uprzejmie informujemy, że w Przeglądzie Prawa Publicznego wydawnictwa Wolters Kluwer została opublikowana glosa dra Tomasza Jezierskiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 833/16.

Przedmiotem glosy jest ograniczenie prawa organizacji ekologicznej do wniesienia odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, wywodzone z rozwiązań szczególnych ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Glosa została opublikowany w Przeglądzie Prawa Publicznego Wydawnictwa Wolters Kluwer nr 1 z 2019 roku.