Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał korzystny wyrok dla przedsiębiorcy budowlanego reprezentowanego przez Kancelarię Adwokacką Dr T. Jezierski & Współpracownicy (Klientki Kancelarii). Wyrok Sądu Apelacyjnego – na skutek oddalenia apelacji Inwestora – utrzymał w mocy także korzystny dla Klientki Kancelarii wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie.

Klientka Kancelarii dochodziła zapłaty za wykonane roboty budowlane. Osią sporu była podstawa dochodzonego wynagrodzenia (umowa czy też inny tytuł) oraz wysokość i sposób ustalenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W toku postępowania pojawiło się pytanie, czy czynności Inwestora w toku procesu podejmowane są zgodnie z dobrymi obyczajami (art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

Główne elementy stanu faktycznego sprawy były następujące: Klientka prowadziła negocjacje z Inwestorem, przedkładając kolejne oferty w miarę precyzowania zakresu inwestycji. Przedłożyła także projekt umowy w wersji pisemnej. Projekt ten nie został jednak podpisany przez Inwestora. Klientka Kancelarii weszła jednak na teren budowy na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz zlecenia wykonania robót. Umowa o roboty budowlane nie została ostatecznie podpisana przez Inwestora. Klientka Kancelarii działała jednak w zaufaniu do Inwestora oraz poczynionych ustaleń, chociaż Inwestor nie złożył podpisu pod umową.

Po wykonaniu robót Inwestor odmówił zapłaty wynagrodzenia zarzucając, że umowa nie została przecież zawarta, bowiem wbrew uzgodnieniom nie zachowano formy pisemnej. Inwestor kwestionował także wysokość dochodzonego wynagrodzenia powołując się na wcześniejszą ofertę, która wg Klientki Kancelarii obejmowała przecież inny, mniejszy zakres zakres robót.

Kancelaria złożyła pozew w imieniu Klientki powołując się na umowną podstawę dochodzenia roszczenia.

Po wieloletnim procesie Sąd Okręgowy zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Jako podstawę roszczenia przyjął jednak świadczenie nienależne uznając, że umowa nie została zawarta.

Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy przyjął, iż Inwestor naruszył zasady prowadzenia sporu sądowego w sposób wynikający z art. 3 k.p.c. Postępowanie Inwestora Sąd wprost ocenił jako nieuczciwe i przez jego pryzmat dokonał oceny rzetelności jego stanowiska.

Z wyrokiem nie zgodził się Inwestor (strona pozwana) i wniósł apelację.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Inwestora, potwierdzając racje Klientki Kancelarii. W motywach ustnych wyroku Sąd Apelacyjny nie zgodził się jednak z przyjętą przez Sąd Okręgowy podstawą roszczenia i uznał, że w ustalonym stanie faktycznym strony zawarły umowę i to umowa jest podstawą roszczenia. Sąd Apelacyjny potwierdził więc przyjętą przez Kancelarię kwalifikację roszczenia dokonaną przez Kancelarię jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny a Inwestor dobrowolnie uiścił zasądzone wynagrodzenie wraz z odsetkami i kosztami postępowania, bez potrzeby wszczynania postępowania egzekucyjnego.