Z przyjemnością informujemy o niezwykle pomyślnym zakończeniu kolejnego wieloletniego procesu, w którym Kancelaria reprezentowała jedną ze stron. Tym razem adw. dr Tomasz Jezierski był obrońcą jednej z oskarżonych w procesie karnym o przestępstwa związane z obrotem gospodarczym.

Klientka Kancelarii – jako jedyna ze wszystkich oskarżonych – została uniewinniona przez Sąd I instancji od zarzutów stawianych w akcie oskarżenia. Prokurator nawet nie wniósł apelacji od części wyroku uniewinniającej Klientkę. Wyrok jest w tej części prawomocny. Ponadto Sąd I instancji przyznał Klientce zwrot faktycznie poniesionych kosztów obrońcy z wyboru w postępowaniu karnym.

Sąd potwierdził więc stanowisko reprezentowane przez Kancelarię od samego początku postępowania.

Przedmiotem postępowania były przestępstwa z:

 • art. 286 § 1 Kodeksu karnego – oszustwo,
 • art. 297 § 1 Kodeksu karnego – wyłudzenie dotacji (subwencji, kredytu)
 • art. 271 § 1 oraz § 3 Kodeksu karnego – fałszerstwo intelektualne dokumentu, w tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • art. 273 Kodeksu karnego – posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę,
 • art. 231 §1 i § 2 Kodeksu karnego – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • art. 270 § 1 Kodeksu karnego – fałszerstwo materialne.

Z zgodnie z tymi przepisami:

 • art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 271 § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • art. 273. Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • art.  270 § 1 kk:  Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oczywiście powyższe przepisy występowały w zbiegu w różnych konfiguracjach co do poszczególnych oskarżonych.

Dla Klientki prawomocne uniewinnienie oznacza definitywne zakończenie sprawy.